Predprojektovej prípravy
Vypracovania projektovej dokumentácie
Inžinierskej činnosti
Finančného poradenstva
Zabezpečenia výberu realizačnej firmy
Zabezpečenia výberu a zazmluvnenia stavebného dozoru
Zúčastňovania sa kontrolných dní
Vypracovania a predloženia záverečného zhodnotenia realizácie obnovy bytového domu